Aký vplyv má koronavírus COVID-19 na cestovné poistenie?

Aký vplyv má koronavírus COVID-19 na cestovné poistenie?

Autor: Alfa Life

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia sa koronavírusu vo svete, odporúčame všetkým, ktorý sa chystáte vycestovať, alebo ste už vycestovali, sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Zároveň prinášame základné odporúčania pre prípadné uplatnenie poistného plnenia (konkrétne podmienky sa môžu líšiť v závislosti na vašej poisťovni):

  1. Liečebné náklady - Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu hospitalizovať, prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP). Pri hospitalizácii, pri náročnejších ambulantných úkonoch alebo pri poistnej udalosti mimo územia Európy je potrebné informovať poisťovateľa alebo jeho zahraničného zástupcu. V prípade, že poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok, spätnú prepravu zorganizuje poisťovateľ primeraným dopravným prostriedkom.
  2. Poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia cesty - Podľa VPP, ktorými sa poistenie riadi, má klient nárok na poistné plnenie pre nenastúpenie na cestu resp. stornovanie cesty alebo prerušenie cesty z dôvodov uvedených vo VPP. Jeden z dôvodov krytia nenastúpenia na cestu alebo prerušenia cesty je oficiálne vyhlásený 3. stupeň odporúčania Ministerstva zahraničných vecí (MZVaEZ SR) necestovať do danej krajiny alebo do určitých oblastí, prípadne 4. stupeň - odporúčanie opustiť krajinu. Pre nenastúpenie na cestu musí byť vyhlásenie 3. alebo 4. stupňa cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase platnosti poistenia a pred nástupom na cestu. Klient by mal nárok na náklady na storno, ktoré v čase vzniku poistnej udalosti vzniknú v súvislosti so zrušením cesty. Pre prerušenie cesty musí byť vyhlásenie 3. alebo 4. stupňa cestovného odporúčania (MZVaEZ SR) v čase cestovania poisteného v danej krajine alebo oblasti. Klient by mal nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou. Pokiaľ nie je v danej krajine alebo oblasti kam má klient cestovať vyhlásený min. 3. stupeň cestovného odporúčania, nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu alebo strachu z vycestovania nie je kryté. 
  3. Predĺženie poistenia - V prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, niektoré poisťovne poskytnú bezplatné predĺženie krytia liečebných nákladov na dobu do návratu na Slovensko. V prípade škodovej udalosti slúži na preukázanie nároku na predĺženie poistenia potvrdenie o karanténe zo zasiahnutej oblasti. Pozor - toto neplatí pre všetky poisťovne, resp. bezplatné predĺženie sa môže líšť v závislosti od poisťovne.
  4. Karanténa - Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté.

Odporúčame v každom prípade zachovať pokoj a nepodliehať panike. V prípade, že potrebujete preveriť platnosť, prípadne uzavrieť vaše cestovné poistenie, kontaktujte nás.

Vytlačiť

Potrebujem preveriť platnosť, prípadne uzavrieť cestovné poistenie

Leave this field empty
Inovatívny
vzdelávací
program
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok alfalife.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK