Podmienky spracúvania osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Spoločnosť Alfa Life s.r.o., IČO: 47789174, so sídlom Radlinského 6, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 37521/N (ďalej ako "Alfa Life") vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent na základe povolenia Národnej banky Slovenska vydaného podľa § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V procese spracúvania osobných údajov spoločnosť Alfa Life vystupuje ako Prevádzkovateľ. Zároveň však spracúva osobné údaje aj roli Sprostredkovateľa, keď spracúva osobné na základe poverenia a zmluvy uzatvorenej s finančnými inštitúciami.

 1. Dotknuté osoby

Dotknutými osobami, teda osobami o ktorých spoločnosť Alfa Life spracúva osobné údaje sú potenciálni klienti, klienti, ich rodinní príslušníci, oprávnení zástupcovia klientov, koneční užívatelia výhod ale aj záujemcovia o informácie o produktoch, službách, či novinkách na trhu.

 1. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť Alfa Life spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Ide najmä o nasledovné údaje:

 1. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť Alfa Life získava osobné údaje obvykle priamo od dotknutej osoby a to:

 1. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Alfa Life spracúva osobné údaje za účelom:

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných na základe zákona a zmluvy je povinné a ich neposkytnutie by znemožnilo splnenie zákonných resp. zmluvných povinností a naplnenie účelu spracúvania. Poskytnutie osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu je dobrovoľné a proti takémuto spracúvaniu je možné kedykoľvek odvolať.

 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Alfa Life do určitej miery dochádza k profilovaniu, ide hlavne o mapovanie preferencií klientov a ich kategorizácia na základe využívaných služieb. Nedochádza ale k automatickému individuálnemu rozhodovaniu na základe profilovania a automatického spracúvania.

 1. Lehoty uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Alfa Life uchováva osobné údaje po rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu spracúvania dodržiava zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov a na plnenie jednotlivých účelov uchováva osobné údaje v nasledovných lehotách:

 1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spoločnosť Alfa Life spracúva aj prostredníctvom poverených sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia sú povinní zachovávať dôvernosť, integritu a dostupnosť spracúvaných údajov v súlade so vzájomne uzatvorenými zmluvami. Pod sprostredkovateľmi sa konkrétne rozumejú:

Ďalšími príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť: Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje sú spoločnosťou Alfa Life spracúvane v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a nezamýšľa sa ich prenos do tretích krajín.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

V prípade otázok a dotazov ohľadne spracúvania osobných údajov, ako aj v prípade uplatnenia si práv môžete dotknutá osoba kontaktovať spoločnosť Alfa Life prostredníctvom mailovej adresy oou@alfalife.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: Alfa Life s.r.o., Radlinského 6, 949 01 Nitra.

 1. Platnosť a zmeny znenia

Znenie a obsah informácií o spracúvaní osobných údajov je spoločnosť Alfa Life oprávnená meniť, dopĺňať a aktualizovať, reflektujúc tak legislatívne zmeny, či zmeny v účeloch a podmienkach spracúvania osobných údajov.

Verzia 2.0
V platnosti od 1.2.2022


Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím