Etický kódex

SMERNICA č. 5/2018 o pravidlách a zásadách správania podriadených finančných agentov

(ETICKÝ KÓDEX PFA)

Vnútorný predpis spoločnosti Alfa Life s.r.o.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
 1. Spoločnosť Alfa Life s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 47 789 174, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 37521/N (ďalej len „spoločnosť“) ako samostatný finančný agent podnikajúci v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon) v znení neskorších predpisov v záujme plnenia povinností podriadených finančných agentov vo vzťahu k spoločnosti, k obchodným partnerom a osobitne vo vzťahu ku klientovi pri výkone finančného sprostredkovania vydáva tieto pravidlá a zásady správania podriadených finančných agentov (ďalej len „PFA“) pri výkone finančného sprostredkovania – Etický kódex.
Článok 2
Práva a povinnosti PFA
 1. PFA je povinný vykonávať finančné sprostredkovanie podľa ustanovení Zmluvy o finančnom sprostredkovaní osobne, v súlade s právnymi predpismi, najmä zákonom, zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon“), ako aj v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme klienta.
 2. PFA je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie na celom území Slovenskej republiky.
 3. PFA berie na vedomie, že je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) AML zákona, a z toho dôvodu je povinný pri vykonávaní finančného sprostredkovania vykonávať základnú starostlivosť o klienta a dodržiavať všetky povinnosti uložené PFA AML zákonom a AML smernicou.
 4. PFA je povinný vykonávať finančné sprostredkovanie len pre takých klientov, od ktorých sa očakáva dlhodobý klientsky vzťah. PFA sa zaväzuje nevykonávať finančné sprostredkovanie pre takých klientov, o ktorých vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splnia riadne a včas svoje záväzky zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby.
 5. PFA sa zakazuje počas platnosti Zmluvy o finančnom sprostredkovaní vykonávať finančné sprostredkovanie pre akúkoľvek inú tretiu osobu a zároveň neuzavrieť s akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia. V prípade, ak PFA bude počas platnosti Zmluvy vykonávať finančné sprostredkovanie pre akúkoľvek inú tretiu osobu a/alebo ak PFA počas platnosti Zmluvy uzavrie s akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu s rovnakým alebo obdobným predmetom plnenia, spoločnosť to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Porušením povinnosti nevykonávať finančné sprostredkovanie pre akúkoľvek inú tretiu osobu sa rozumie každý jednotlivý úkon súvisiaci s finančným sprostredkovaním.
 6. PFA je povinný vykonávať finančné sprostredkovanie výlučne pre finančné inštitúcie, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o finančnom sprostredkovaní alebo obdobnú zmluvu. PFA sa zaväzuje vykonávať finančné sprostredkovanie výlučne v prospech spoločnosti.
 7. PFA je povinný pri vykonávaní finančného sprostredkovania postupovať tak, aby svojou činnosťou a/alebo pri výkone tejto činnosti nespôsobil vznik škody spoločnosti a/alebo finančnej inštitúcii a/alebo klientovi.
 8. PFA je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania, a nesmie ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to ani po skončení vykonávania finančného sprostredkovania. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa AML zákona. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je ani výmena informácií medzi spoločnosťou, finančnými inštitúciami a inými orgánmi podľa osobitných predpisov.
 9. PFA je oprávnený požadovať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv podriadeného finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností podriadeného finančného agenta podľa zákona od klienta alebo zástupcu klienta, a to aj opakovane.
 10. PFA je povinný pred vykonávaním finančného sprostredkovania splniť si informačné povinnosti voči klientovi podľa § 33 zákona a v zmysle príslušnej Smernice.
 11. PFA je povinný klientovi odborne poradiť pri výbere produktu finančnej inštitúcie a poskytnúť k nemu odborné vysvetlenie, t.j. poskytnúť klientovi informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám finančnej služby a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa finančnej služby, najmä informácie o právnych následkoch uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby a o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie.
 12. PFA je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkovania zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania. Všetky tieto informácie je PFA povinný písomne zaznamenať do tlačiva „Záznam o požiadavkách a potrebách klienta“. Ak PFA nezistí pred poskytovaním finančného sprostredkovania informácie podľa tohto bodu, nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie.
 13. PFA je povinný viesť evidenciu všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti PFA a klienta, iné podmienky, za ktorých PFA vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, doklady alebo iné dokumenty. PFA je povinný uchovávať najmenej počas 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a/alebo do odovzdania evidencie spoločnosti. PFA je povinný viesť riadne evidenciu a kedykoľvek na výzvu spoločnosti preukázať riadne vedenie evidencie a evidenciu predložiť.
 14. PFA nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením povinnosti.
 15. PFA nie je oprávnený pri vykonávaní finančného sprostredkovania prijímať sumy určené pre klienta alebo finančnú inštitúciu na osobitný ani žiaden iný účet PFA a ani vyplácať plnenia z uzavretých zmlúv o poskytnutí finančnej služby alebo sumy pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z týchto zmlúv. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany PFA zodpovedá PFA za škodu spôsobenú spoločnosti a/alebo klientovi a/alebo finančnej inštitúcii. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením povinnosti.
 16. PFA je povinný bezodkladne odovzdať spoločnosti prijaté návrhy zmlúv o poskytnutí finančnej služby, počas trvania Zmluvy zabezpečiť starostlivosť o klientov, najmä spolupracovať pri likvidácii poistných udalostí, objasňovaní sťažností klientov a v tejto súvislosti zabezpečovať zhromažďovanie a odovzdávanie podkladov.
 17. Spoločnosť má právo rozhodnúť o prevzatí návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby odovzdaného zo strany PFA a zároveň má právo podľa vlastného uváženia prevzatie návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby odmietnuť. Rovnaké oprávnenie majú voči PFA a spoločnosti finančné inštitúcie. V prípade odmietnutia prevzatia návrhu zmluvy o poskytnutí finančnej služby zo strany spoločnosti a/alebo zo strany finančnej inštitúcie, nemá PFA nárok na odmenu ani na ušlý zisk.
 18. PFA je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať všetky okolnosti dôležité pre rozhodovanie finančných inštitúcií, ktoré sa týkajú uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby s klientom.
 19. PFA je počas trvania platnosti Zmluvy povinný byť v stálom styku s klientmi, s ktorými uzavrel zmluvu o poskytnutí finančnej služby.
 20. PFA je povinný počas trvania Zmluvy, ako aj po skončení trvania Zmluvy poskytnúť spoločnosti bezodkladnú súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti klienta, resp. potenciálneho klienta, vrátane poskytnutia všetkých relevantných informácií a dokumentov vzťahujúcich sa k sťažnosti, ku klientovi, resp. potenciálnemu klientovi a uzavretej zmluve o poskytnutí finančnej služby, ak sa takáto uzavrela. V prípade, ak pri vybavovaní sťažnosti zo strany spoločnosti PFA počas trvania Zmluvy alebo po jej skončení neposkytne spoločnosti potrebnú súčinnosť tým, že jej neposkytne všetky relevantné informácie a/alebo dokumenty týkajúce sa sťažnosti, klienta, resp. potenciálneho klienta a/alebo uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak sa takáto uzavrela, považuje sa to za podstatné porušenie jeho povinnosti a PFA je povinný zaplatiť spoločnosti škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti zo strany PFA vznikla.
 21. PFA je povinný neustále sa vzdelávať a zúčastňovať sa školení, kurzov a iných foriem vzdelávania organizovaných spoločnosťou.
 22. PFA je povinný neustále spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované zákonom a s týmto cieľom najmenej každé štyri roky absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným vykonaním odbornej skúšky. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením povinnosti.
 23. PFA je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti akúkoľvek zmenu údajov evidovaných v registri vedenom podľa zákona. Spoločnosť je oprávnená od PFA požadovať, aby znášal príslušné poplatky za zmenu údajov evidovaných v registri vedenom podľa zákona, resp. ich refundoval spoločnosti.
Článok 3
Práva a povinnosti PFA pri sprostredkovaní investičných služieb v sektore kapitálového trhu
 1. Pre sprostredkovanie investičných služieb v sektore kapitálového trhu platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov iba v primeranej miere a vzťahujú sa naň predovšetkým osobitné ustanovenia § 37 zákona.
 2. PFA v sektore kapitálového trhu nie je oprávnený

a) poskytovať inú investičnú službu ako podľa § 2 ods. 2 zákona, t.j.

Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu okrem činností uvedených v písm. a) je aj poskytovanie investičnej služby podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia, poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

b) prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.

Prijímanie peňažných prostriedkov klienta na účet PFA sa považuje za hrubé a podstatné porušenie zmluvy a zakladá nárok spoločnosti na okamžité odstúpenie od zmluvy, na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom finančného agenta v sektore kapitálového trhu sa ustanovenia        § 28, 31, 32, 35, § 36 ods. 1 až 6 zákona nevzťahujú. Na takéto pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 73 až 73h, § 75 a § 112 až § 134 zákona o cenných papieroch. Investičné služby, ktoré spoločnosť sprostredkuje pre klientov sú službami poskytovanými finančnými inštitúciami, pod ktorými sa v nasledujúcich ustanoveniach rozumejú obchodníci s cennými papiermi a správcovské spoločnosti, prípadne zahraniční obchodníci s cennými papiermi a zahraničné správcovské spoločnosti.

 1. PFA je povinný informovať klienta či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov Garančným fondom investícií a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov.
 2. Pri sprostredkovaní investičnej služby je PFA povinný zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácií investičných služieb na reklamné účely.
 3. Každý klient, pre ktorého má byť sprostredkovaná investičná služba musí byť riadne identifikovaný, to znamená PFA je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je PFA povinný bez výnimky odmietnuť.
 4. PFA je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný;              v takomto prípade je klient povinný odovzdať aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, PFA je povinný odmietnuť pokyn na vykonanie požadovaného obchodu. Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iná finančná inštitúcia než partner spoločnosti vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už táto finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo na území nečlenského štátu alebo pôsobia na území nečlenského štátu, ktorý im ukladá povinnosť v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným zákonom o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a plnenie týchto povinností podlieha dohľadu. PFA je povinný uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej 10 rokov od skončenia obchodu.
 5. PFA je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
 6. PFA je povinný vykonávať sprostredkovanie tak, aby nedochádzalo k narušeniu finančného systému a k manipulácii s trhom. Pre manipuláciu s trhom platia ustanovenia § 131 a zákona o cenných papieroch v primeranej miere.
 7. Za konanie PFA, ktoré je v rozpore s odsekom 3.7 a ustanovením § 71l zákona o cenných papieroch, sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta s výnimkou platby, poplatku alebo provízie alebo poskytnutia nepeňažnej výhody:

a)      určenej na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,

b)      ktorá nebráni plneniu povinnosti PFA konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.

Za konanie PFA, ktoré je v rozpore s odsekom 3.7 a § 71l zákona o cenných papieroch sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré

a)      umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a

b)      nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami PFA konať v súlade s odsekom 3.7.

 1. Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, PFA je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.  
 2. Všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje PFA klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné.
 3. PFA je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v zrozumiteľnej forme informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, a to informácie o

a)        PFA a ním poskytovaných službách, o finančnej inštitúcii a ňou poskytovaných službách,

b)        o finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta, a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh,

c)        mieste výkonu služby,

d)        všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia  obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.

 1. PFA pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia neakceptuje ani si neponecháva poplatky, provízie alebo iné peňažné výhody a nepeňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v mene tretej osoby v súvislosti s poskytnutím služby klientom. Menšie nepeňažné výhody, ktoré boli oznámené klientovi pred poskytnutím príslušnej investičnej služby a ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojho rozsahu a povahy sa nepovažujú za výhody, ktoré narúšajú súlad s povinnosťou PFA konať v najlepšom záujme klienta, pričom menšie nepeňažné výhody môžu byť opísané všeobecným spôsobom.
 2. Poplatky, provízie alebo iné peňažné plnenia uhradené alebo poskytnuté PFA poskytujúcemu klientovi investičné poradenstvo na nezávislom základe alebo vykonávajúcemu pre klienta investičnú službu riadenia portfólia akoukoľvek treťou osobou alebo osobou, ktorá koná v jej mene v súvislosti s poskytnutím služieb klientovi je PFA povinný bezodkladne po ich prijatí previesť v plnej výške na príslušného klienta.
 3. PFA je povinný dodržiavať povinnosti v zmysle ustanovenia § 73d ods. 6 až 10 zákona o cenných papieroch.
 4. Pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia je PFA povinný získať potrebné informácie, v rozsahu požiadaviek finančnej inštitúcie, týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. PFA pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov poskytovaných podľa § 73b ods. 4 zákona o cenných papieroch, len ak celkový balík je vhodný pre klienta. Pre účely plnenia povinnosti podľa tohto odseku používa PFA formulár v styku s klientom Investičný dotazník.
 5. PFA je povinný poskytovať klientovi príslušné správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Tieto správy musia obsahovať pravidelné oznámenia klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na povahu služby poskytovanej klientovi a musia obsahovať náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene alebo na účet klienta, ak je to potrebné.
 6. Na poskytovanie investičných služieb PFA sa primerane použijú ustanovenia § 73f ods. 3 až 6 zákona o cenných papieroch.
 7.   Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v odseku 3.16, je PFA povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby PFA mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané. Ak PFA poskytuje balík služieb alebo produktov podľa § 73b ods. 4 zákona o cenných papieroch, celkový balík musí byť vhodný pre klienta.
 8. Ak PFA usúdi na základe vyššie uvedených získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta primerané je povinný na to klienta upozorniť. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.
 9. Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť PFA ním požadované informácie pre poskytnutie investičného poradenstva alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, PFA je povinný upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho primerané. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.

3.22   Ustanovenie odsekov 3.19 až 3.21 sa nepoužijú, ak PFA poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona o cenných papieroch okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov a ak sú splnené tieto podmienky:

a)    poskytované investičné služby sa týkajú

b)      investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,

c)      klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,

d)      PFA dodržiava povinnosti podľa § 71l zákona o cenných papieroch.

 1. PFA je povinný viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú všetky práva a povinnosti dohodnuté medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientom a iné podmienky, za ktorých obchodník s cennými papiermi poskytne klientovi investičné služby alebo vedľajšie služby. Práva a povinnosti strán možno do tejto evidencie uviesť aj formou odkazu na iné dokumenty alebo všeobecne záväzné právne predpisy.        
 2.    PFA je povinný zabezpečiť uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách a vykonaných transakciách tak, aby Národná banka Slovenska mohla plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a najmä zistiť, či PFA dodržiava všetky povinnosti vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu, v súlade s osobitným predpisom.
 3. Záznamy podľa odseku 3.44 musia zahŕňať záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klienta. Takéto záznamy telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj ak tieto konverzácie alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo k poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov klientov.
 4. PFA je povinný prijať všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo prijímali príslušné telefonické rozhovory a elektronickú komunikáciu svojimi súkromnými zariadeniami, z ktorých PFA nedokáže robiť záznamy alebo ich kopírovať. Zaznamenané záznamy sa na požiadanie poskytnú dotknutým klientom a uchovávajú sa počas piatich rokov a na žiadosť Národnej banky Slovenska počas siedmich rokov. Túto dokumentáciu je povinný PFA poskytnúť spoločnosti jeho žiadosť bezodkladne.
 5. PFA je povinný viesť obchodnú knihu, v ktorej denne zaznamenáva pozície v jednotlivých finančných nástrojoch a v jednotlivých komoditách, ktoré drží s úmyslom obchodovania alebo na účel zabezpečenia svojich obchodov s finančnými nástrojmi alebo komoditami zaznamenanými v obchodnej knihe, ak sú tieto finančné nástroje alebo komodity obchodovateľné alebo je možné obchody s týmito finančnými nástrojmi alebo komoditami zabezpečiť. Pri vedení obchodnej knihy postupuje PFA rovnako ako banka podľa osobitného predpisu.
 6. Pre úkony PFA súvisiace s ochranou finančného trhu podľa § 112 až 131 zákona o cenných papieroch platia osobitné pravidlá stanovené finančnou inštitúciou pre prípad sprostredkovania v oblasti povinnej ponuky na prevzatie, dobrovoľnej ponuky na prevzatie, verejnej ponuky cenných papierov, uplatnenia práva na výkup, ktoré uskutočňujú oprávnené osoby prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
 7. Spoločnosť a ani je spolupracujúci PFA neposkytujú investičné služby pre vyhlasovateľov verejnej ponuky majetkových hodnôt a nevykonávajú priame zastúpenie emitentov cenných papierov. Spoločnosť koná vždy na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorou je prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
 8. Pri poskytovaní investičných odporúčaní je spoločnosť povinná dohliadať a overiť v spolupráci            s finančnou inštitúciou, ktorá je ich poskytovateľom, alebo spracovateľom, aby poskytované investičné odporúčania spĺňali zákonné podmienky.
 9. PFA je povinný dodržiavať ustanovenia § 133 o konflikte záujmov a ustanovenia Smernice vydanej spoločnosťou o konflikte záujmov s dôrazom na povinnosť jeho eliminácie.
 10. PFA ako osoba podieľajúca sa na činnosti finančnej inštitúcie povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov. Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení právneho vzťahu so Spoločnosťou. Týmto nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
Článok 4
Všeobecné zásady správania sa PFA (Etický kódex)
 1. PFA sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi a so svojimi klientmi.
 2. PFA sa vo svojej činnosti zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať.
 3. V rámci hospodárskej súťaže PFA konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou.
 4. PFA sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti.
 5. PFA vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené.
 6. PFA sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov, obchodných partnerov spoločnosti, alebo vyvolať nepravdivý obraz o činnosti spoločnosti alebo PFA.
 7. V prípade, že PFA nenájde riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s iným PFA, hľadá riešenie prostredníctvom orgánov spoločnosti.
 8. PFA sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy klientov.
 9. PFA dôstojne reprezentujú spoločnosť a finančné sprostredkovanie, ktorého sú súčasťou.
 10. PFA sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov.
 11. PFA dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály spoločnosti, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať.
 12. V záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa PFA sústavne starajú o svoje vzdelávanie.
 13. PFA majú aktuálny prehľad o situácii na finančnom trhu, o jednotlivých finančných inštitúciách a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na finančnom trhu.
 14. Pri umiestňovaní obchodu sa PFA správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z finančných inštitúcii.
 15. PFA je vo svojom rozhodovaní nezávislý.
 16. PFA uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom.
 17. PFA sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky finančného trhu. Rovnako sú sprostredkovatelia povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny produktu, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť.
 18. Sprostredkovatelia poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o produktoch a finančných inštitúciách. PFA nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho produktu. Svoje rady a informácie poskytujú sprostredkovatelia len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní.
 19. PFA nedojednávajú obchody so špekulatívnymi zámermi.
 20. PFA sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov produktov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených obchodov a za súčinnosť pri škodových udalostiach.
 21. Zamestnanci vykonávajúci finančné sprostredkovanie a podriadení finanční agenti v styku s klientom, resp. potenciálnym klientom sú povinní uprednostniť riešenie vzniknutých sporov prednostne mimosúdnou dohodou a náležite každého z nich o tom poučiť pri výkone finančného sprostredkovania. Riešenie sporov mimosúdnou dohodou vychádza z ustanovení zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom nezávislého mediátora registrovaného Ministerstvom spravodlivosti SR, ak nedôjde k urovnaniu sporu dohodou medzi spoločnosťou a jej klientom, resp. potenciálnym klientom. Riešenie sporov prostredníctvom mediátora je voľbou v záujme ochrany práv spotrebiteľa umožňujúci rýchle a efektívne riešenie možných vzniknutých sporov v záujme uspokojenia práv finančného spotrebiteľa a súčasne poskytovateľa finančného sprostredkovania. V prípade odmietnutia riešenia sporov mimosúdnou cestou ostávajú práva klienta na domáhanie sa svojich práv súdnou cestou nedotknuté.
Článok 5
Záverečné ustanovenie

5.1 Záväznosť

Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a podriadených finančných agentov spoločnosti Alfa Life s.r.o.

5.2 Platnosť a účinnosť

Smernica bola schválená konateľmi spoločnosti. Smernica nadobúda účinnosť dňa 12.1.2018. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tejto smernice.

5.3 Zodpovednosť za kontrolu

Kontrolu dodržiavania ustanovení tejto smernice vykonáva odborný garant spoločnosti.

5.4 Sankcie

Porušenie tejto smernice u zamestnancov spoločnosti sa bude považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže byť dôvodom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým zrušením pracovného pomeru a u podriadených finančných agentov sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na okamžité ukončenie spolupráce.

V Nitre, 12.1.2018
Marián Bartík
konateľ
Alfa Life s.r.o.

 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
Nesúhlasím Nastavenia Súhlasím