Súhlas so spracovaním údajov za účelom marketingu

Informácia o spracúvaní osobných údajov klienta

Spoločnosť Alfa Life s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom a č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Spoločnosť Alfa Life s.r.o. ako finančný agent je oprávnená spracúvať pre účely finančného sprostredkovania osobné údaje klienta bez jeho súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Rozsah spracúvaných osobných údajov: tiul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, štátna príslušnosť, údaje z dokladu totožnosti a ďalšie údaje nevyhnutne potrebné na sprostredkovanie finančnej služby. 

Spoločnosť Alfa Life s.r.o. spracúva osobné údaje klienta za účelom výkonu finančného sprostredkovania po dobu 15 rokov v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zákonom č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje klienta spoločnosť poskytuje a sprístupňuje finančnej inštitúcii, s ktorou má spoločnosť Alfa Life s.r.o.  uzatvorenú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania na účely poskytnutia finančnej služby klientovi.  Klient ďalej berie na vedomie, že finančný agent je oprávnený sprístupniť a poskytnúť osobné údaje na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu.  Spoločnosť neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európsku úniu. 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov má klient ako dotknutá osoba právo:

Svoje práva si môže klient uplatniť na mailovej adrese oou@alfalife.sk, alebo písomne na korešpodenčnej adrese spoločnosti Alfa Life s.r.o.

Leave this field empty
spracovaním osobných údajov na účely prieskumu trhu, ponuky produktov, služieb, tovarov a na iné marketingové účely po dobu 15 rokov. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, pracovné zaradenie, telefonický kontakt, e-mailový kontakt. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu oou@alfalife.sk alebo korešpodenčnú adresu spoločnosti Alfa Life s.r.o.
Inovatívny
vzdelávací
program
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok alfalife.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK